Betrekken van naasten bij uw behandeling

Een psychisch probleem/stoornis heb je niet alleen.

 

De diagnose en behandeling kan van invloed zijn op het dagelijks leven van uw dierbaren, deze kunnen een belangrijke rol spelen tijdens ziekte, behandeling en herstel.

 

H.E.L.P. vindt het belangrijk dat u, als dit wilt, belangrijke anderen bij uw behandeling kunt betrekken. Tijdens het maken van uw behandelplan zal dit met u besproken worden. U kunt altijd iemand naar uw behandelgesprek meenemen als u daar behoefte aan heeft.

Met wat voor problemen kunt u terecht bij H.E.L.P.

H.E.L.P. kan hulp bieden als er sprake is van bijvoorbeeld:

 • Problemen met familie of gezin
 • Relatieproblemen
 • Somberheid en/of piekeren
 • Angst, paniek of fobische klachten
 • Dwangmatigheid
 • Rouwverwerking
 • Moeilijkheden met het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen
 • Arbeid gerelateerde problematiek, (werk)stress, overbelasting en overspannenheid
 • Lichamelijke klachten met een geestelijke component, zoals pijnklachten, hyperventilatie, seksuele problemen en verwerking van een ernstige ziekte.

 Met wat voor problemen kunt u niet terecht bij H.E.L.P.

H.E.L.P. heeft een aantal criteria opgesteld om duidelijk te maken welke cliënten het beste geholpen kunnen worden. Soms zijn er andere zorgaanbieders die beter in staat zijn de noodzakelijke hulp te bieden. Wanneer u zich herkent in een van de onderstaande uitsluitingscriteria, kunt u zich voor advies en overleg wenden tot uw huisarts. 

Uitsluitingscriteria om in zorg te kunnen komen bij H.E.L.P.:

 • U hebt last van actieve doodswensen. (Uw wens om niet te leven is zo sterk dat u deze om wilt zetten in plannen en acties). Ik adviseer u om zich met spoed te melden bij uw huisarts voor passende zorg! U kunt ook dag en nacht bellen met de crisislijn: 0900-0113.
 • U hebt een IQ lager dan 80
 • U hebt op dit moment last van psychose of u hebt chronische psychotische klachten
 • U hebt last van een ernstige verslaving die eerst behandeling nodig heeft bij een gespecialiseerde instelling
 • De ernst van uw klachten maakt een opname dan wel deeltijdbehandeling noodzakelijk
 • Ernstige eetstoornissen
 • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek
 • Taalbarrière. H.E.L.P. biedt behandelingen aan in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal. Voor cliënten die de Nederlandse, Engelse of Duitse taal niet machtig zijn, verdient het de voorkeur deze door te verwijzen naar een andere instelling.

Samenwerking

Samenwerking van de eerste lijn met overige aanbieders wordt steeds belangrijker daarom heeft H.E.L.P. regelmatig overleg met uw huisarts, POH en andere zorgaanbieders. 
Deze samenwerking houdt in dat er maandelijks overleg is tussen alle betrokken partijen. 
Als u hiervoor schriftelijk toestemming hebt verleend wordt verwijzende instantie op de hoogte gehouden over relevante behandelvoortgang.

 

Met verwijzing huisarts

U maakt een afspraak met uw huisarts. De huisarts zal op basis van uw verhaal inschatten of een hulpverleningstraject bij H.E.L.P. aansluit bij uw klachten. Als dit het geval is meldt de huisarts u aan. Deze verwijzing is ook nodig om de kosten vergoed te krijgen via de ziektekostenverzekeraar. Nadat uw aanmelding is verwerkt wordt er een afspraak gepland via de huisartsenpraktijk of ik neem contact met u op om een afspraak te plannen.

Het eerste gesprek is naast een kennismaking gericht op het in kaart brengen van de klachten en achtergronden. Ik werk praktisch, probleemgericht. Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven wordt de huisarts of verwijzer op de hoogte gebracht van het advies na het eerste gesprek. Gemiddeld zijn 5 tot 12 gesprekken voldoende om op eigen kracht verder te kunnen. Het exacte aantal gesprekken is uiteraard afhankelijk van de ernst van de klachten. Een gesprek duurt ongeveer drie kwartier. De frequentie van de gesprekken hangt af van de problematiek, het behandeladvies en uw persoonlijke wensen.

 

Zonder verwijskaart

Voor problemen op het gebied van werk of bv. relatiegesprekken is geen verwijzing nodig, omdat de zorgverzekeraars die behandelingen niet vergoeden. U kunt dan rechtstreeks contact met mij opnemen.
U betaalt zelf de rekening: Het tarief is dan € 110,- per gesprek van 45 minuten.
In sommige gevallen worden de gesprekken door de werkgever vergoed.

 

BEHANDELMETHODE

Voor iedereen die vastloopt in zijn leven kan een behandeling in de ggz uitkomst bieden. Voor verschillende klachten zijn verschillende behandelmethodieken ontwikkeld. Vanaf januari 2022 is het Zorg Prestatie Model (ZPM) ingevoerd. Mocht u meer informatie willen hierover klik dan op deze link voor de factsheet met betrekking tot de basis ggz in het nieuwe ZPM.

 

H.E.L.P werkt volgens GGZ-richtlijnen en standaarden. Zowel de GGZ-zorgstandaarden en de multidisciplinaire richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door het Trimbos-Instituut, zijn te vinden onder deze link

 

De kortdurende generalistische ggz behandeling kent 3 zorgvraagtypes:

 1. Kort (maximaal 5 gesprekken),
 2. Middel (maximaal 8 gesprekken)
 3. Intensief (ongeveer 12 gesprekken)

Deze profielen vallen onder de zorgverzekeringswet, zie ook het onderdeel “Kosten” het item “behandeltarieven”. Deze 3 modules zijn inzetbaar voor de doelgroep 18 jaar en ouder.

 

Ik kan tijdens de behandelingen verschillende methoden inzetten:

Behandelmethoden
Cognitieve therapie
Psychologische onderzoeken

Systeemtherapie
Psycho-educatie
E-Health

Wilt u meer weten over welke behandelvormen bij welke klachten wordt ingezet en bij welke doelgroep klik dan op deze (link)

 

Na diagnosestelling wordt samen met de cliënt gekeken of de toevoeging van een behandeling via internet ( E-Health) van toegevoegde waarde is. Indien dit het geval is wordt deze blended ingezet wat wil zeggen dat E-Health naast behandelgesprekken wordt ingezet. Onderstaande modules kunnen worden ingezet in onderling overleg: : 

 

 • Angst
 • Kom in beweging
 • Burn-Out
 • Dagstructuur
 • Depressie
 • G.A.S.
 • G-schema
 • Opnieuw in balans
 • Paniek
 • Piekeren
 • Rouw
 • Slapen
 • Sociale angst
 • Angst
 • Kom in beweging-Out
 • Dagstructuur
 • Depressie
 • G.A.S.
 • G-schema
 • Opnieuw in balans
 • Paniek
 • Piekeren
 • Rouw
 • Slapen
 • Sociale angst
 • Omgaan met SOLK
 • Omgaan met stress
 • Gedragsexperiment
 • Terugvalpreventie plan
 • Negatieve gedachten uitdagen
 • Vermijdingsgedrag

Hulp buiten kantoortijden
Clienten kunnen buiten de regulieren werktijden van H.E.L.P. terecht bij de HAP.
De HAP verwijst indien nodig door naar de crisisdienst van METggz.
De volgende werkdag neemt de crisisdienst telefonisch contact op met H.E.L.P. conform het suïcideconvenant van Midden Limburg voor overname van de zorg.