Gedragstherapie

In de gedragstherapie staat het gedrag van mensen in de behandeling van de problemen centraal. Hierbij gaat men ervan uit dat alle gedrag is aangeleerd en dat je, wanneer je daar last van krijgt, dat gedrag dus ook weer kunt afleren. Iets wat je nooit hebt geleerd kun je aanleren. Ook wordt ervan uitgegaan dat je gedrag van invloed is op hoe je je voelt. Wie uit angst bepaalde zaken uit de weg gaat versterkt zijn angst in plaats van deze te verminderen. Wie zijn mening niet goed naar voren kan brengen wordt eerder onzeker of juist geïrriteerd. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen wordt gemakkelijk het slachtoffer van zijn eigen impulsiviteit. Binnen de gedragstherapie brengt men de problematische gedragingen van de cliënt en de omstandigheden waarin die voorkomen eerst in kaart. Vervolgens helpt men de cliënt, met behulp van oefeningen en huiswerk, om met beter passende gedragspatronen te reageren op de omstandigheden.

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van gedragstherapie en daarmee is veelvuldig aangetoond dat gedragstherapie een effectieve methode is. De therapie mag zich evidence based noemen, dat wil zeggen dat er voldoende verantwoord wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de effecten van de therapie en dat in dit onderzoek is aangetoond dat de therapie een positief effect heeft.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (www.vgct.nl)

 

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie is de zogenaamde tweede generatie gedragstherapie die volgde op de bovenbeschreven gedragstherapie. Men kwam erachter dat het buitenkantgedrag niet de enige bepalende factor was voor hoe men zich voelde. Bij cognitieve therapie wordt veel belang gehecht aan de invloed die het denken uitoefent op het gevoelsleven. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt beziet, wordt gemakkelijk somber, angstig of geïrriteerd. Bij cognitieve therapie onderzoekt men in zo’n geval of die negatieve wijze van denken wel terecht is. Een dergelijk onderzoek wordt door de therapeut en de cliënt in nauwe samenwerking met elkaar ondernomen. Waar dat relevant lijkt, wordt uitgezocht welke minder negatieve manier van denken beter past. Er wordt gebruikgemaakt van bepaalde oefeningen en huiswerkafspraken. Met dit huiswerk wordt de cliënt gestimuleerd om ook buiten de therapiezittingen actief te werken aan zijn behandeling.

In wetenschappelijk onderzoek is al veelvuldig aangetoond dat deze behandelmethode zeer effectief is. Ook deze therapie mag zich evidence based noemen.

Steeds vaker is ook gebleken dat cognitieve therapie en gedragstherapie in grote lijnen tot vergelijkbare resultaten leiden. Beide methodes kunnen ook goed worden gecombineerd. In één en dezelfde therapie kan de cliënt leren om zowel anders tegen moeilijkheden aan te kijken, als er anders mee om te gaan.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie: (www.vgct.nl)

 

Psychologische onderzoeken

Als het niet precies duidelijk is wat er aan de hand is, is het van belang dit helder te krijgen. Door middel van een psychologisch onderzoek, dit kan een diagnostisch/persoonlijkheidsonderzoek zijn, kan dit helder worden en kan ik aan de hand hiervan de passende behandeling bieden.

Systeemtherapie

In de systeemtherapie wordt het gezin (of welke groep personen dan ook die in therapie gaan) gezien als een systeem. Het onderliggende idee is dat als in een systeem (gezin, partnerrelatie, ...) één van de leden een probleem heeft, ook het hele systeem ontwricht wordt. Omgekeerd kan men een individu helpen door het systeem waarin hij of zij leeft te versterken.

Belangrijke toepassingen van systeemtherapie zijn de gezin of relatie therapie. Beide termen worden ook wel door elkaar gebruikt, hoewel het woord gezinstherapie eerder de voorkeur krijgt als zowel ouders als kinderen bij de therapie betrokken zijn en relatietherapie als het gaat om partnerrelaties.

De aandacht in deze therapie is niet zo zeer op één persoon gericht maar meer wat zich afspeelt in het gehele systeem van de betreffende persoon.

 

Psycho-educatie

Tijdens psycho-educatie geeft H.E.L.P je voorlichting en advies met betrekking tot je psychische klachten. Als je kampt met klachten heb je soms behoefte aan informatie. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij (ADHD) of een (depressie)

 

E-Health

E-mental health, ofwel online hulpverlening bij psychische problemen, is steeds meer in opkomst.
Het richt zich op het primaire zorgproces van informatie, advies, ondersteuning, begeleiding, behandeling of nazorg via het internet. Tot enkele jaren geleden werden online en face-to-face hulpverlening voornamelijk gescheiden van elkaar toegepast. De laatste jaren wordt online hulpverlening echter steeds vaker gebruikt om de reguliere face-to-face hulpverlening in de spreekkamer kwalitatief te verbeteren, cliëntvriendelijker en doelmatiger te maken. Dit gebeurt in de vorm van ‘blended’ hulpverlening, een combinatie van online activiteiten en face-to-face gesprekken. De optimale verhouding tussen online activiteiten en face-to-face gesprekken wordt bepaald op basis van de aard en ernst van de problematiek, de fase van de behandeling, het advies van de zorgverlener en de mogelijkheden en persoonlijke voorkeuren van de cliënt.

Het toevoegen van online activiteiten aan de reguliere face-to-face gesprekken heeft meerdere voordelen. De inhoud van de behandeling wordt toegankelijker voor de cliënt, doordat zijn/haar persoonlijke, digitale dossier op ieder gewenst moment, 24 uur per dag, toegankelijk is. Het digitale dossier bevat voor de cliënt relevante huiswerkopdrachten, psycho-educatie en vragenlijsten. Huiswerkopdrachten, psycho-educatieve teksten en vragenlijsten kunnen door de hulpverlener op het juiste moment online worden gezet voor de cliënt, waarna hij/zij deze thuis in alle rust zelfstandig kan uitvoeren, lezen of invullen op een moment dat hem hem/haar het beste uitkomt. De therapeut kan vervolgens online reageren op de uitgevoerde opdrachten of hierop ingaan in de volgende face-to-face sessie. Doordat alle uitgevoerde opdrachten en ingevulde vragenlijsten in het digitale dossier worden bewaard, krijgen zowel cliënt als therapeut een beter zicht op het proces dat de cliënt doormaakt en kunnen ze de voortgang van de behandeling goed bijhouden. Blended behandeling zorgt er tevens voor dat de hulpverlener in de face-to-face contacten de behandeltijd effectief kan gebruiken en prioriteit kan geven aan taken waarin zijn toegevoegde waarde het grootst is. Dit alles leidt tot een efficiëntere inrichting van de behandeling en kan de effectiviteit van de behandeling ten goede komen.