Als uw behandeling vergoed wordt door de zorgverzekeraar dan verbindt deze hier een aantal eisen aan:

 

Aan het begin en aan het einde van uw behandeling wordt u uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Dit gaat via een link die per mail naar u wordt toegestuurd of wordt tijdens de sessie afgenomen. Met deze vragenlijsten meten we de ernst en de aard van uw klachten in het kader van ROM (Routine Outcome Measuring). ROM is een manier om de effectiviteit van de behandeling te meten. De uitkomst van deze vragenlijsten wordt naar Stichting Benchmark verstuurd. Deze stichting verwerkt de gegevens om de effectiviteit van behandelingen te kunnen meten en behandelaren en praktijken te kunnen vergelijken.

 

U wordt daarnaast uitgenodigd om een tevredenheidsvragenlijst in te vullen (de CQI, Consumer Quality Index). Deze CQ-i wordt geeft de mate van tevredenheid, op een schaal van 1 (minimale tevredenheid) tot 5 (maximale tevredenheid) weer over diverse aspecten van de behandeling en de behandelaar. 
Jaarlijks wordt op de site de behaalde resulaten geactualiseerd weergegeven.
Onderstaande gegevens hebben de peildatum 1-1-2024

 

De verschillende aspecten van de behandeling en behandelaar binnen de CQ-i betreffen:

Bejegening: hoe is de behandelaar met u omgegaan tijdens de behandeling. Heeft de behandelaar u serieus genomen en dingen op een begrijpelijke manier kunnen uitleggen?

 

Bereikbaarheid: heeft u makkelijk contact gekregen met uw behandelaar wanneer dit nodig was?

 

Samen beslissen: Heeft u informatie gekregen over de behandelingsmogelijkheden die er voor uw klachten zijn? Is met u besproken welke resultaten u van de behandeling kunt verwachten? Heeft u informatie gekregen over zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning, en/of patiëntenverenigingen? Heeft u mee kunnen beslissen over een bepaalde vorm van behandeling?

 

Uitvoering van de behandeling: Heeft u de keuze gehad of uw naasten (bijvoorbeeld familie of vrienden) betrokken werden bij de behandeling? Is de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten geweest? Is de behandeling naar uw wens uitgevoerd? Voor en misschien tijdens de behandeling heeft u of uw behandelaar(s) één of meerdere vragenlijsten ingevuld over hoe het op dat moment met u ging. Zijn de resultaten met u besproken?

 

Beoordeling: Welk cijfer (tussen 0 en 10) geeft u aan de behandeling?

 

Gezondheid: Hoe beoordeelt u uw eigen gezondheid?

 

In onderstaande tabel staan de resultaten van praktijk H.E.L.P. van het afgelopen jaar. De peildatum is 1-1-2024. De gegevens worden jaarlijks geactualiseerd.

 

Er zijn 77 vragenlijsten verstuurd via Quest manager, hiervan zijn er 82 ingevuld door mijn cliënten (response rate 82.8%). U kunt zien dat deze resultaten wijzen op een hoge mate van cliëntevredenheid.

 

Schaalscore

Clientscore

Schaal                                                    

Min.      

Max.        

Gemiddeld        

Bejegening (1-5)

1

5

4.8

Samen beslissen (1-5)

1

5

4.3

Uitvoering behandeling (1-5)

1

5

4.4

Raportcijfer (0-10)

1

10

8.35

Informatievoorziening (1-5)

1

5

4.1

 Gemiddelde scores worden bepaald aan de hand van alle testafnamen die ingevuld zijn tijdens de geselecteerde periode.

 

Tenslotte wordt een set met gegevens (onder meer uw diagnose en welk traject er is ingezet) van uw behandeling beschikbaar gesteld aan het DIS portaal. Dit is een landelijk informatiesysteem, waarin cliëntgegevens en behandelinformatie worden verzameld. 

 

De aanlevering aan de DIS zijn geen herleidbare persoonsgegevens (zoals naam, adres of geboortedatum) van een cliënt. Cliëntgegevens worden bij de aanlevering naar de in DIS door zorgaanbieders gepseudonimiseerd aangeleverd. Pseudonimisatie is een maatregel die wordt ingezet ter bescherming van persoonsgegevens. Met pseudonimisatie worden persoonsgegevens omgezet naar een niet naar een individueel persoon herleidbare code.

 

U kunt bezwaar maken tegen aanlevering aan de DIS door een privacyverklaring in te vullen.